Streda - 17. 7. 2024 meniny má Bohuslav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Projekty
<  1  2  3  >

V. letné intermediálne umelecké dielne 2010

ANTIREKLAMA

Reklama, ako ju poznáme, propaguje krásu, mladosť a šťastie v komerčnom duchu. Ponúka nám produkty, ktoré nás majú zaujať, vyvolať v nás túžbu a odhodlanie ku kúpe.

V. letné intermediálne umelecké dielne 2010

ANTIREKLAMA

Reklama, ako ju poznáme, propaguje krásu, mladosť a šťastie v komerčnom duchu. Ponúka nám produkty, ktoré nás majú zaujať, vyvolať v nás túžbu a odhodlanie ku kúpe. Pojem antireklama má naopak zamerať našu motiváciu na propagovanie hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť, napr. sloboda, humanizmus a pod.
Snahou zvolenej témy je poukázať na tie stránky života, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a je potrebné ich brať prirodzene, napr. staroba (uvedomovanie si nevyhnutných zmien v živote), inakosť (hľadanie krásy v rozdieloch) a podobne.

termín a miesto konania: 2. – 6. august 2010
areál SSUŠ v Martine, Ul. J. Lettricha 3 (Ľadoveň)

kto sa môže prihlásiť:
žiaci a študenti ZŠ, SŠ a VŠ (od 13 rokov), ktorí sa chcú hravou experimentálnou formou dozvedieť viac o stratégiách a technikách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a sú otvorení novým spojeniam

Zámery a ciele:
• poskytnúť možnosť kritickej reflexie jedného z najsilnejších komunikačných kanálov - reklamy (zvukovej, vizuálnej a pod.).
• interaktívnym spôsobom prepojiť tri zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti: literárne, dramatické a výtvarné
• priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia
• odborne sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky i praktické skúsenosti s tvorivým procesom

Výsledok:
krátke eventy a videoklipy

Realizačný tým:
Mgr. art. Lukáš Sigmund (1983)
scénarista, literát a filmár
Filip Křížek (1982)
produkcia, postprodukcia, réžia
Mgr. art. Pavlína Musilová (1976)
divadelný (bábkový) režisér, dramaturg a pedagóg
Mgr. art. Dušan Musil (1979)
herec, bábkoherec, špecializáciou pantomíma
Mgr. art. Barbora Holanová (1982)
scénografka, špecializáciou body-art
Mgr. Silvia Rajčanová (1981)
historik umenia, kurátor a pedagóg
akad. mal. Ivan Bílý (1959)
grafik a pedagóg
PhDr. Peter Klimek (1955)
sochár a výtvarný pedagóg

– viac sa o výsledkoch workshopu dozviete na facebooku


Menej informácií <

IV. letné intermediálne umelecké dielne 2009

ČIERNA A BIELA (DUALITA)

IV. letný intermediálny workshop, ktorý sa tradične konal na Súkromnej strednej umeleckej škole v Martine v dňoch od 3. 8. – do 7. 8. 2009

IV. letné intermediálne umelecké dielne 2009

ČIERNA A BIELA (DUALITA)

IV. letný intermediálny workshop, ktorý sa tradične konal na Súkromnej strednej umeleckej škole v Martine v dňoch od 3. 8. – do 7. 8. 2009

Zámerom 4. letného intermediálneho workshopu bolo priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom nové trendy a metódy súčasného umenia. Jeho cieľom bolo interaktívnym spôsobom prepojiť tri druhy umenia: literárne, dramatické a výtvarné. Výsledkom workshopu boli variabilné a multifunkčné kostýmy, rekvizity, priestorové a informačné prvky a s nimi spojené krátke eventy.
Tvorivé dielne boli určené pre žiakov základných škôl od 13 rokov, študentov stredných a vysokých škôl umeleckého a neumeleckého zamerania a ďalších záujemcov, ktorí sa chceli zdokonaliť v oblasti výtvarného, dramatického umenia a literatúry.
Čas pre prácu pri rešpektovaní psychohygieny práce a oddychu bol rozvrhnutý od 9. do 17. h

Popis projektu
Témou workshopu bola dualita: čierna a biela, svetlo a tma, dobro a zlo, teplo a zima, život a smrť...
Deň sa začínal vždy spoločnou literárnou dielňou, ktorá sa skladala z krátkych na seba naväzujúcich úloh vedúcich k lepšiemu pochopeniu témy. Tu účastníci vytvárali verbálne podklady a koncepty pre následnú výtvarnú a dramatickú tvorbu. Dielňa bola popretkávaná krátkymi teoretickými vstupmi, kde sa účastníci oboznámili s vybranými problémami v súčasnom umení.
Po literárnej dielni nasledovali selektívne bloky, v ktorých boli žiaci a študenti rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina pozostávala z účastníkov prihlásených na dramatické dielne i z účastníkov prihlásených na výtvarné dielne. Každú skupinu odborne usmerňoval jeden výtvarník, jeden dramatik a jeden literát. Divadelníci v skupine riešili dramaturgické, obsahové a koncepčné problémy, výtvarníci im hľadali vhodnú formu. Jedna skupina bola zameraná na variabilné inštalačné a informačné prvky vo vybranom priestore, druhá na multifunkčné kostýmy a rekvizity. Záverečná prezentácia prebehla formou krátkych eventov, ktoré zdôraznili multifunkčnosť a variabilnosť riešení priestoru a rekvizít.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR


Menej informácií <

III. letné intermediálne umelecké dielne 2008

FARBA AKO KOMUNIKAČNÝ PROSTRIEDOK

Projekt podporili: MK SR, Mesto Martin, ŽSK, OZ Bod

II. letné intermediálne umelecké dielne 2007

LABYRINT

Projekt podporili: MK SR, Mesto Martin, OZ Bod