Nedeľa - 23. 6. 2024 meniny má Sidónia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Projekty
1  2  3  >

POSILNENIE KULTÚRNO-UMELECKEJ GRAMOTNOSTI

Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania

začalo realizovať projekt v spolupráci so Súkromnou spojenou školou v Martine, na ktorý získalo Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

(DE)KONŠTRUKCIA KNIHY

VIII. letný intermediálny umelecký workshop 2013
od 29. 7. do 2. 8. 2013

Témou workshopu je kniha.

(DE)KONŠTRUKCIA KNIHY

VIII. letný intermediálny umelecký workshop 2013
od 29. 7. do 2. 8. 2013

P O Z V Á N K A
Zámery a ciele projektu:
Zámerom letných intermediálnych dielní je priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia a podporiť stále ustupujúcu knižnú gramotnosť a premeniť súčasnú bibliofóbiu (strach z kníh) na bibliofíliu (lásku ku knihám).
Cieľom workshopu je interaktívnym spôsobom prepojiť 3 zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti - literárne, dramatické a výtvarné umenie.
Témou workshopu je kniha. Prostredníctvom analýzy jej prvkov a charakteristických čŕt sa účastníci workshopu oboznámia s jej základnými časťami.Následne budú jednotlivé elementy skladať podľa nových pravidiel, čím vzniknú texty,objekty či krátke herecké etudy reflektujúce hodnotu knihy v súčasnej spoločnosti. V literárnej dielni budú pracovať s písmom a textom. Po literárnej dielni nasledujú selektívne bloky, v ktorých sú účastníci rozdelení do dvoch (príp. viacerých) pracovných skupín, ktoré budú zamerané na pohyb a objektovú tvorbu.
Výsledkom päťdňového workshopu budú artefakty, texty a eventy reflektujúce knihu, jej rozličné podoby a rôznorodosť vzťahu k nej.

Miesto realizácie:
areál - Súkromná stredná umelecká škola
a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Letrricha č. 3, 036 01 Martin - Ľadoveň

Cieľové skupiny:
Projekt je určený najmä žiakom základných a žiakom stredných škôl ale aj vysokých škôl umeleckého i neumeleckého zamerania, ktorí sa chcú hravou a experimentálnou formou dozvedieť viacej o stratégiách a technikách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a sú otvorení aj novým medziodborovým prepojeniam.

Lektori – realizačný tím:
Tvorivú prácu budú odborne usmerňovať:
Bílý Ivan, akad. mal.
grafický dizajnér a pedagóg
Mgr. art. Burianová Zuzana
režisérka, herečka a pedagóg javiskového pohybu
PhDr. Klimek  Peter
sochár a výtvarný pedagóg
Mgr. Rajčanová Silvia
historik umenia, kurátor a pedagóg
PaedDr. Šeliga Andrej, PhD.
literát a pedagóg

Čo je potrebné si doniesť na workshop:
1. podľa možností - vlastné hudobné nástroje
2. deku alebo karimatku

Ukážky z tvorivých dielní na SSUŠ+SHDK Martin
z minulých rokov nájdete na našej webovej stránke
www.ssusmartin.sk/aktivity/letný workshop 2012, 2011,2010,2009,2008,2007,2006

VIII. letný intermediálny workshop podporili:
grantovým systémom Ministerstvo kultúry SR Bratislava, MESTO Martin, o.z. Bod - spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania Martin, Duropack Turpak Obaly, a.s. Martin

Počet účastníkov:
Z dôvodu nižšieho finančného krytia, ako po iné roky je stanovený najviac na 20 osôb, okrem organizátorov a lektorov. Uchádzači budú vyberaní v poradí v akom sa budú prihlasovať do stanoveného počtu 20 osôb.

Strava:
Účastníci workshopu si stravu (obedy) zabezpečujú sami alebo si hradia sami objednanú stravu vo výške 15,00 € na 5 dní.

Prihlášky treba zaslať:
najneskôr do dňa 19. 7. 2013 (piatok)
- elektronicky na: ssusmartin@ssusmartin.sk
- poštou na adresu: Súkromná stredná umelecká škola
a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha č. 3
036 01 Martin - Ľadoveň

Ďalšie informácie na kontaktoch: 043/438 34 39, 0915/801 121, 0918/371 009

prihlášku si môžete stiahnuť vo formáte PDFMenej informácií <

VII. letný intermediálny workshop 2012

LÍNIA – KONTAKT – PRELÍNANIE

Zámery a ciele projektu
Zámerom letných intermediálnych dielní je priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia.

VII. letný intermediálny workshop 2012

LÍNIA – KONTAKT – PRELÍNANIE

Zámery a ciele projektu
Zámerom letných intermediálnych dielní je priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia.
Cieľom workshopu je interaktívnym spôsobom prepojiť 3 zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti – literárne, dramatické a výtvarné umenie.
Tohtoročné dielne budú nadväzovať na minuloročné a budú taktiež venované rukodielnej práci. Výsledkom budú artefakty reflektujúce aktuálne podnety s využitím techník, materiálov a stratégií typických pre slovenskú ľudovú tradíciu – práca s lineárnymi materiálmi: drôt, priadza, prút a interpretácia mýtov, rituálov a piesní reagujúcich na princípy ľudového umenia Slovenska, najmä regiónu Turca.
Súčasný mladý človek dostane príležitosť „oddýchnuť si“ počas letných prázdnin aj od nových technológií a „objaviť“ čaro našej národnej tradície.

Termín a miesto realizácie
od 30. 7. 2012 - do 3. 8. 2012
areál – Súkromná stredná umelecká škola
a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Letrricha č. 3, 036 01 Martin - Ľadoveň

Cieľové skupiny
Projekt je určený najmä žiakom základných a žiakom stredných a vysokých škôl umeleckého i neumeleckého zamerania, ktorí sa chcú hravou a experimentálnou formou dozvedieť viacej o stratégiách a technikách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a sú otvorení novým spojeniam.

Lektori – realizačný tím
Tvorivú prácu budú odborne usmerňovať:
PaedDr. Š e l i g a Andrej, PhD.
literát a pedagóg, Trnavská univerzita Trnava
Mgr. art. M u s i l Dušan
divadelník a pedagóg
Mgr. art. D r o t á r Jaroslav
sochár a výtvarný pedagóg, Katedra výtvarného umenia, Prešovská univerzita Prešov
Mgr. R a j č a n o v á Silvia
historik umenia, kurátor a pedagóg, katedra Výtvarného umenia, Katolícka univerzita Ružomberok
PhDr. K l i m e k Peter
sochár a výtvarný pedagóg

Čo je potrebné si doniesť na workshop
1. písacie potreby
2. vlastné hudobné nástroje – podľa možností
3. deku alebo karimatku
4. základné kresliarske potreby, orezávače a podobne.

VII. letný intermediálny workshop je podporený
grantovým systémom MK SR Bratislava, MESTOM Martin, OZ Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania Martin.

Počet účastníkov
Z dôvodu nižšieho finančného krytia, ako po iné roky je stanovený najviac na 20 osôb, okrem organizátorov a lektorov.
Uchádzači budú vyberaní v poradí v akom sa budú prihlasovať do stanoveného počtu 20 osôb.

Strava
Z dôvodu menšieho finančného obnosu vyhradeného na workshop ako po minulé roky, si účastníci obedy zabezpečujú sami alebo si hradia sami objednanú stravu vo výške 15,00 € na 5 dní.


Menej informácií <

VI. letný intermediálny workshop 2011

ZAOSTRENÉ NA DETAIL

umelecké dielne boli venované:
– vo výtvarnej rovine
remeselným zručnostiam, blízkosti človeka k materiálu v minulosti, tradícii, materiálno-umeleckým rituálom regiónu, vzhľadu artefaktov

VI. letný intermediálny workshop 2011

ZAOSTRENÉ NA DETAIL

umelecké dielne boli venované:
– vo výtvarnej rovine
remeselným zručnostiam, blízkosti človeka k materiálu v minulosti, tradícii, materiálno-umeleckým rituálom regiónu, vzhľadu artefaktov kedysi a dnes, produktu a jeho funkcii a to prostredníctvom práce s hlinou, plstením vlny, výrobou prútených nádob

– v literárno-dramatickej rovine
princípom ľudovej slovesnosti, improvizácii v priestore (improvizované zvuky vydávané materiálmi, ako je drevo a podobne), cvičeniam prepájajúcim hudbu a text, tanec atď.

Súčasný mladý človek dostal príležitosť „oddýchnuť si“ počas letných prázdnin od nových technológií a „objaviť“ čaro našej národnej tradície.

Termín a miesto konania
od 1. 8. – do 5. 8. 2011
areál SSUŠ+SHDK Martin, Ul. J. Letrricha č. 3, 036 01 Martin – Ľadoveň

stretnutie účastníkov workshopu bolo 1. 8. 2011 od 8:00 h, od 9:00 začala prvá pracovná dielňa

Kto sa mohol prihlásiť
žiaci a študenti ZŠ, SŠ, VŠ (od 13 rokov), ktorí sa chceli hravou formou dozvedieť viac o pomaly zabúdaných technikách a stratégiách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a boli otvorení novým spojeniam

Zámery a ciele
– poskytnúť možnosť spojenia človeka s materiálom a technológiami, ktoré sú súčasťou našej identity a národnej histórie cez rukodielnu prácu a ľudovú slovesnosť
– interaktívnym spôsobom prepojiť 3 zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti v literárnych, dramatických a výtvarných dielňach
– odborne sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky a praktické skúsenosti s tvorivým procesom

Výsledok
– tvorba keramiky, výrobkov z prútia, plstenie, interpretácia rituálov ľudovej slovesnosti a piesní reagujúcich na princípy ľudového umenia regiónu

Lektori – realizačný tím
– tvorivú prácu odborne usmerňovali výtvarníci, hudobníci, dramatici, režiséri, literáti:

PhDr. Š e l i g a Andrej
literát a pedagóg, Trnavská univerzita Trnava
Mgr. art. M u s i l o v á Pavlína
divadelný - bábkový režisér a pedagóg, doktorandka VŠMU Bratislava
Mgr. art. M u s i l Dušan
divadelník špecializovaný na Pantomímu
akad. mal. M a r č e k o v á Andrea
textilný výtvarník a pedagóg
Bc. B a l á ž o v á Michaela
študentka magisterského štúdia – odbor Keramika VŠVU Bratislava
Mgr. I ž i p o v á Renáta
pedagóg a lektor dielní venovaných ručným remeslám
Mgr. R a j č a n o v á Silvia
historik umenia, kurátor a pedagóg, katedra Výtvarného umenia UK Bratislava
akad. mal. B í l ý Ivan
grafik a pedagóg
PhDr. K l i m e k Peter
sochár a výtvarný pedagóg

Čo bolo potrebné si doniesť na workshop?
1. písacie potreby
2. vlastné hudobné nástroje – podľa možností
3. deku alebo karimatku
4. základné kresliarske potreby, orezávače a podobne

VI. letný intermediálny workshop bol podporený - grantovým systémom MK SR Bratislava, OZ Bod – spoločnosťou pre podporu umeleckého vzdelávania a Nadačným fondom Slovak Telecom.

Počet účastníkov je stanovený na 25 ľudí (okrem organizátorov a lektorov). Uchádzači boli vyberaní v poradí v akom sa prihlasovali do stanoveného počtu 25 osôb.Menej informácií <