Nedeľa - 23. 6. 2024 meniny má Sidónia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Pedagógovia

PhDr. Peter Klimek >

PhDr. Peter Klimek

riaditeľ školy do roku 2019
na SSUŠ vyučoval Figurálnu kresbu

Narodený 1955
FF UPJŠ Prešov, 1978
 • od roku 1979 pedagogicky činný na ZUŠ v Martine
 • 1987 – 1988 odborný asistent Výtvarnej katedry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
 • člen poradného zboru Národného osvetového centra v Bratislave pre výtvarnú oblasť a člen porôt celoštátnych súťažných prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku – Výtvarná Dubnica, Výtvarné spektrum, do roku 1997 člen rozšíreného predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre výchovu umením SSEA / InSEA
 • výtvarne pracuje v podobe cyklov na báze fluentnosti a flexibility v dreve, hline, kresbe, kombinovaných technikách
 • publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch
 • vystavoval vo Francúzku – Saint Nazaire 1992, Taliansku – Mogliano Veneto 1997, Holandsku – Hoogeveen 1992, Chorvátsku – Sisak 1997, Čechách – Třebíč 1996, Znojmo 2003, Plzeň 2006 a na Slovensku v Martine v rokoch 1990, 1997, 1998, 2001, 2003, v Kremnici 1993, Nitre 1993, Trenčíne 1995 a 1998, Liptovskom Mikuláši 1999, Dolnom Kubíne 1997
 • sochárskych a keramických sympózií sa zúčastnil na Slovensku – Bojnice 1993, v Čechách – Koněšín 1994, 1995, 1996 a v Chorvátsku – Sisak-Petrinja 1997
 • zúčastnil sa preberania Hlavnej ceny na VII. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby BIENÁLE KANAGAWA, Japonsko
 • na XIV. ročníku medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie Martin 2000 získal Cenu Jozefa Vongreja za pedagogické vedenie detí
 • na XVII. ročníku ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie Martin 2006 získal Cenu mesta Martin za pedagogický prínos

Zatvoriť <

Mgr. Petra Mečková >

Mgr. Petra Mečková

pedagóg, predseda predmetovej komisie, zástupca riaditeľa
na SSUŠ vyučuje Slovenský jazyk a literatúru; Etickú výchovu


Narodená 1983
Obchodná akadémia, 2002
FF UKF Nitra, 2007
 • od roku 2008 pedagogicky činná na SSUŠ v Martine
 • členka o. z. Literárny klub Mädokýš; venuje sa písaniu poézie; aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných a celoslovenských literárnych podujatiach; aktívne sa zapája do organizácie podujatia Poézia v uliciach; publikuje v literárnej revue Mädokýš

Zatvoriť <

Mgr. art. Ľubomíra Krkošková >

Mgr. art. Ľubomíra Krkošková

Na SHDK vyučuje Herectvo, Umelecký prednes


Narodená 1960
VŠMU Bratislava, odbor herectvo, 1982
19 rokov pôsobí ako člen činohry SKD Martin
  Účinkovanie v zahraničí

 • ZSSR, Juhoslávia, Poľsko (Vroclaw, Toruň), Veľká Británia (Edinburg)
 • ČR ako členka súboru DSNP, neskôr SKD Martin
 • Aktivity
 • 5 rokov viedla ochotnícky súbor Kláštorské rado(sť)dajné divadlo
 • 1 rok viedla detský súbor KAMARÁT
 • Ocenenia

 • Marivaux: Dotyky a spojenia
 • – Edinburg 91, cena novín The Guardian CRITICS‘ CHOICE

Zatvoriť <

Mgr. Ivana Leckéšiová >

Mgr. Ivana Leckéšiová

Na SSUŠ vyučuje Anglický jazyk
na SHDK vyučuje Anglický jazyk, Pedagogiku, Psychológiu

Narodená 1970
UK J. A. Komenského Praha
 • od roku 2014 pedagogicky činná

Zatvoriť <

Mgr. Renáta Ižipová >

Mgr. Renáta Ižipová

Na SSUŠ vyučuje Občiansku náuku, Dejiny výtvarnej kultúry, Teóriu dizajnu, Ekonomiku a Písmo

Zatvoriť <

Mgr. Darja Čerpáková >

Mgr. Darja Čerpáková

Na SHDK vyučuje Hru na klavíri, Ansámblový spev, Sluchovú analýzu, Náuku o hudbe a Dejiny hudby


Narodená 1957

Konzervatórium Košice 1978
Pedagogická činnosť
 • ZUŠ Martin 1982 – dodnes
 • Súkromná ZŠ BellAmos Martin 2000 – dodnes

 • Aktivity

 • Porotca okresných a krajských súťaží v hre na klavír a speve
 • Porotca celoslovenskej prehliadky armádnych súborov v oblasti folklóru
 • Člen EPTA
 • Člen prípravného výboru folklórnych slávností mesta Martin
 • Príprava detí na súťaže Slávik Slovenska, Zlatá guľôčka, Talentárium
 • Príprava detí na celoslovenské klavírne súťaže
 • Celoslovenský projekt Brány k mostom – spoluautor
Umelecká činnosť
 • korepetície DSZ Prvosienka
 • vedúca speváckej zložky FS Turiec a DFS Turiec, FS Fatran
 • tvorba muzikálov pre deti: Malý princ; Zima okolo, teplo v nás; Tajomstvo troch komnát; Príbeh Ferda Mravca; Vo farbách dúhy
 • komponovanie detských piesní
Účasť
 • Medzinárodný letný klavírny seminár Lovra Pogoreliča v Slovinsku (2000, 2001)
Ocenenia
 • Cena za najlepšiu korepetíciu celoslovenskej súťaže M. S. Trnavského (1980)
 • Cena Lovra Pogoreliča
 • Medaila J. A. Komenského

Zatvoriť <

Mgr. Vladimír Mores >

Mgr. Vladimír Mores

Na SHDK vyučoval do roku 2013 Hereckú tvorbu


Narodený 1967
VŠMU Bratislava, 1996


- účasť na divadelných prehliadkach v Čadci, v Žiline, v Námestove a na krajských a celoslovenských v Tlmačoch (2006, 2007, 2008).
- pedagogická činnosť, režijná tvorba, herectvo, tvorba drámy. Učiteľ Literárno-dramatického odboru na ZUŠ L. Árvaya v Žiline.
- ceny na amatérskych divadelných prehliadkach. Cena „Alfréda Radoka“ v Prahe v roku 2000 za pôvodnú divadelnú hru „Jablko na streche“.

Zatvoriť <

Mgr. art. Barbora Paliková, ArtD. >

Mgr. art. Barbora Paliková, ArtD.

Na SHDK vyučovala do roku 2014 Dejiny divadla a Rozbor drámy


Narodená 1983
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001 – 2006
Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2005 – 2008
Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied v Bratislave 2006 – 2009
Pedagogický činná od roku 2004 – Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave
Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení

  Aktivity v umeleckej oblasti:
 • Členka poroty Ceny Hašterica 2010
 • 2008 – 2009 odborný asistent v Kabinete divadla a filmu SAV
 • Spoluriešiteľka projektov vedecko-výskumných úloh VEGA v Slovenskej akadémii vied

 • Stručná charakteristika odbornej činnosti
 • Vo svojej dizertačnej práci sa venovala betlehemskej hre v profesionálnom bábkovom divadle a naďalej sa orientuje prevažne na hodnotenie bábkových inscenácií (IStheatre, Cena Hašterica, účasť na domácich i zahraničných festivaloch ako pozorovateľ atď.).
 • Na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU učí predmet Bábkarské cvičenia a v súčasnosti sa dramaturgicky podieľa aj na ich projektoch.

 • Publikačná činnosť (výber)
 • PALIKOVÁ, Barbora. Ľudové divadlo v teoretických prácach a v profesionálnom divadle. Referát. VI. Medzinárodná teatrologická konferencia Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle v cykle Dnes a tu. Usporiadatelia: Fakulta dramatických umení Akadémie umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Banská Bystrica, 5. – 6. 12. 2008.
 • PALIKOVÁ, Barbora. Režijné prístupy k inscenovaniu betlehemskej hry v profesionálnom divadle. Seminár Kabinetu divadla a filmu SAV. Bratislava.
 • ZAMIŠKOVÁ, Barbora. Bábkové betlehemy. Prednáška na KBT VŠMU. Bratislava, 30. 4. 2008.
 • ZAMIŠKOVÁ, Barbora. Betlehemská hra v slovenskom profesionálnom bábkovom divadle. Referát. Seminár Premeny poetiky slovenského divadla na prelome 20. a 21. storočia. Usporiadatelia : Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov, Kabinet divadla a filmu SAV. Bratislava, 18. 6. 2008.
 • PALIKOVA, Barbora. Anekdota o láske dvoch korytnačiek a dvoch ľudí. Dostupné na internete: http://www.theatre.sk/sk/02/IS.theatre.2008/2008-06-06-akcantyrok.htm
 • PALIKOVÁ, Barbora. Ľudové divadlo v teoretických prácach a v profesionálnom divadle. In Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle. Zborník referátov zo VI. Banskobystrickej teatroligickej konferencie / editor Andrej Maťašík. Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2008. ISBN 978-80-89078-56-1, s. 230-244.
 • PALIKOVA, Barbora. Necigánim! Dostupné na internete: http://www.theatre.sk/sk/02/IS.theatre.2008/2008-10-24-neciganim.htm
 • ZAMIŠKOVÁ, Barbora. Betlehemská hra v slovenskom profesionálnom bábkovom divadle. In Slovenské divadlo, ISSN 0037-699X, 2008, roč. 56, č. 3, s. 334-337.
 • ZAMIŠKOVÁ, Barbora. Komedianti – Kočovníci – Bábkari. [HLEDÍKOVÁ-POLÍVKOVÁ, Ida. Komedianti – Kočovníci – Bábkari. Bratislava : Divadelný ústav, VŠMU, 2006.] In Slovenské divadlo, ISSN 0037-699X, 2007, roč. 55, č. 3, s. 530-531.
 • ZAMIŠKOVÁ, Barbora. Maskované príbehy. In Sme, ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, č. 130.
 • ZAMIŠKOVÁ, Barbora. Postava Neznámeho u Júliusa Barča-Ivana a jej realizácia na slovenských javiskách. In Slovenské divadlo, ISSN 0037-699X, 2007, roč. 55 , č. 2, s. 163-174.

 • Vystupovala – účinkovala (výber)
 • 2009 – Inscenácie v Bábkovom divadle Žilina (Pom Pom, Perinbaba)
 • 2008 – Doktor Klaun
 • 2008 – Tvoje veci (hitparáda na Musice one)
 • 2007 – Slovenský rozhlas, Lumen (čítania)
 • 2006 – Divadelný súbor K.B.T. o.z. (Daj ma, mamička, do školy, Snehulenie – nominácia na Zlatého gunára, Žena cez palubu – nominácia na Dosky, objav sezóny)
 • 2006 – Spolupráca s vydavateľstvom BUVIK, LCA (scénické čítania)
 • 2006 – Spolupráca s TV Markíza
 • 2006 – Spolupráca s Bibianou, Medzinárodným domom umenia pre deti
 • 2005 – Spolupráca s Nadáciou Hodina deťom
 • 2005 – Divadelné workshopy (Zakopane, Kremnické gagy, Design factory)
 • 2005 – 2008 Inscenácie na KBT DF VŠMU (napr. Krysiar, Knork, Conrad, Rodinné príbehy, Zazi v metre atď.)

 • Účasť na sympóziách (výber)
 • Medzinárodná teatrologická konferencia Časovosť a nadčasovosť v drámea divadle. Fakulta dramatických umení Akadémie umení, Banská Bystrica, 5. – 6. 12. 2008.
 • Premeny poetiky slovenského divadla na prelome 20. a 21. storočia. Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov, Bratislava, 18. 6. 2008.
 • Účasť na workshopoch (výber)
 • Workshopy – commedie dell´arte, pantomímy, hereckých a bábkarských techník, výroby bábok a i. na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, v Maďarsku, v USA.

Zatvoriť <

PaedDr. Galina Lepiešová >

PaedDr. Galina Lepiešová

Na SHDK vyučuje Hru na klavíri, Fyziológiu a hygienu hlasu, Sluchovú analýzu


Narodená 1975
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied 1998

pedagogicky činná od roku 1998 – 2004 ZUŠ Frica Kafendu Vrútky;
1999 – 2000 Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice;
od roku 2004 ZUŠ Pavla Mudroňa Martin

  Aktivity v umeleckej oblasti
 • účasť na súťažiach, vystúpeniach a koncertoch ako korepetítor sólových nástrojov, spevákov, detského zboru
 • súťaže v komornej štvorručnej hre
 • súťaže v hudobnej náuke
 • členka komorného speváckeho zboru Cantica collegium musicum v Martine
 • účasť na klavírnych a hudobných seminároch v oblasti hudobnej pedagogiky

 • Publikačná činnosť
 • Elementárna tvorivosť v počiatkoch klavírnej hry – „Múzy v škole“
 • Knižka “Stručné dejiny hudby a hudobná teória“ pre interné účely školy v predmete hudobná náuka pre ZUŠ Martin

 • Ocenenia
 • Cena hudobného skladateľa Prof. Jána Valacha za celoslovenskú súťaž v predmete hudobná náuka (2009)

Zatvoriť <

Mgr. art. Zuzana Burianová >

Mgr. art. Zuzana Burianová

Na SHDK vyučovala do roku 2014 Javiskový pohyb

Zatvoriť <

Mgr. Gabriela Koppalová >

Mgr. Gabriela Koppalová

Na SHDK vyučovala do roku 2013 Spev

Zatvoriť <

Mgr. Miriam Hechelman >

Mgr. Miriam Hechelman

Na SHDK vyučovala Nemecký jazyk

Zatvoriť <

PhDr. Janka Dropková >

PhDr. Janka Dropková

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Slovenský jazyk a literatúru

Zatvoriť <

Mgr. Janka Skybová >

Mgr. Janka Skybová

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Anglický jazyk

Zatvoriť <

Mgr. Katarína Sedláčková >

Mgr. Katarína Sedláčková

Na SSUŠ a SHDK vyučovala Telesnú výchovu

Zatvoriť <

Mgr. art. Tibor Kubička >

Mgr. art. Tibor Kubička

Na SHDK vyučoval do roku 2013 Hereckú tvorbu

Zatvoriť <

Mgr. Anna Čičmancová >

Mgr. Anna Čičmancová

Na SHDK vyučuje Hereckú tvorbu a Umelecký prednes

Zatvoriť <

Mgr. Zdenko Horváth >

Mgr. Zdenko Horváth

Na SHDK vyučuje Hru na klavíri a Korepetície

Zatvoriť <

Mgr. Jozefína Furcoňová >

Mgr. Jozefína Furcoňová

Na SSUŠ vyučuje Náuka o hudbe, Sluchová analýza, Ansámblový spev
VŠ – Žilinská univerzita – FPV, štúdium všeobecno vzdelávacích predmetov v kombinácii hudobná výchova-matematika
Pedagogicky činný od roku 2005
Členka zboru Omnia – zbor získal na celosvetovej súťaži v lotyšskej Rige 2 zlaté medaily v roku 2014 plus množstvo ďalších ocenení, čím úspešne reprezentovala Slovensko

Zatvoriť <

Mgr. Soňa Šimeková >

Mgr. Soňa Šimeková

Na SSUŠ a SHDK vyučovala Anglický jazyk

Zatvoriť <

PhDr. Janka Šuchová >

PhDr. Janka Šuchová

Na SSUŠ a SHDK vyučovala do roku 2013 Nemecký jazyk

Zatvoriť <

Mgr. Nadežda Vojtková >

Mgr. Nadežda Vojtková

Na SHDK vyučovala do roku 2014 Spev, Fyziológiu a hygienu hlasového aparátu, Sluchovú analýzu

Zatvoriť <

Mgr.art. Pavlína Musilová, ArtD. >

Mgr.art. Pavlína Musilová, ArtD.

Na SHDK vyučuje Herectvo, Pedagogická prax
VŠMU Katedra bábkarskej tvorby
Magisterské štúdium ukončené v roku 2007
Doktorandské štúdium ukončené v roku 2014
Pôsobenie v divadlách: Bratislavské bábkové divadlo, Bábkové divadlo Žilina, Mestské divadlo Žilina, Bábkové divadlo Košice a ochotnícky divadelný súbor D-efekt Dubové
Zároveň učiteľka v ZUŠ Mudroňova Martin
Zatvoriť <

Mgr. Nadežda Vaňková >

Mgr. Nadežda Vaňková

Na SHDK vyučuje Spev, Fyziológiu a hygienu hlasového aparátu, Sluchovú analýzu

Zatvoriť <

Mgr. Andrea Karcolová >

Mgr. Andrea Karcolová

Na SHDK vyučuje Spev

Zatvoriť <

Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. >

Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.

Na SHDK vyučuje od roku 2014 Dejiny divadla, Rozbor drámy, Hereckú tvorbu, Interpretačný seminár, Dejiny hlavného odboru štúdia, Diplomový seminár
Vyštudovala Divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave v roku 2012 v ročníku Petra Mikulíka a Martina Porubjaka.
Doktorandské štúdium absolvovala na akadémii umení v Banskej Bystrici v roku 2015.
Momentálne pôsobí v RTVS štúdio Banská Bystrica ako rozhlasová redaktorka a režisérka.
Spolupracovala s divadlami - DAD Prešov, Divadlo na Vinohradech v Prahe, DJGT Zvolen a podieľala sa na televíznych projektoch z dielne TV JOJ, či RTVS.
Zatvoriť <

Mgr. art. Ivana Halašová >

Mgr. art. Ivana Halašová

Na SHDK vyučuje Javiskovú reč, Pantomímu, Javiskový pohyb

Zatvoriť <

Mgr. art. Anna Čičmancová DiS. art >

Mgr. art. Anna Čičmancová DiS. art

Narodená 3. 5. 1984
v Na SHDK vyučuje Herectvo, Javiskovú reč a Umelecký prednes, od roku 2012
Vyštudovala Štátne konzervatórium v Košiciach a Akadémiu umení v Banskej Bystrici.
Hosťovala v Štátnom divadle Janka Borodáča v inscenácii Sluha dvoch pánov a v Slovenskom komornom divadle v Martine, v inscenáciách Cesta životom, Macbeth, Radúz a Mahuliena. Pod hlavičkou ZUŠ Mošovce, pôsobí ako pedagogička LDO, v Materskej škole aj ako režisér Ochotníckeho súboru v Blatnici.
Zúčastnuje sa na rôznych súťažiach umeleckého charakteru ako porotkyňa a v umeleckom slove aj ako súťažiaca.

Zatvoriť <

Mgr. art. Anna Čitbajová >

Mgr. art. Anna Čitbajová

Na SHDK vyučuje Hereckú tvorbu

Zatvoriť <

Mgr. Miriam Horváth, DiS. art >

Mgr. Miriam Horváth, DiS. art

Na SHDK vyučuje Spev muzikálový a populárny, Šansón
Konzervatorium Žilina – spev
VŠ - UNIZA – spev
Pedagogicky činná od r. 1996 na ZUŠ Žilina
  Aktivity v umeleckej oblasti:
  Divadlo DJGT Banská Bystrica – sólistka - štipendista Slovenského hudobného fondu Bratislava (1991)
  Slovenský komorný zbor Bratislava SĽUK – sólistka (1991- 1996)
  Účinkovanie na domácich umeleckých scénach:
  - Bratislavské hudobné slávnosti
  - Nahrávanie Slovenskej a svetovej tvorby v Slovenskom rozhlase
  - Koncerty so Slovenskou filharmóniou
  - Koncerty s Rozhlasovým orchestrom Bratislava
  - Koncertovanie so Štátnym komorným orchestrom Žilina
  Účinkovanie v zahraničí
  – Česko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Južná Kórea
  Súťaže a ocenenia
  - Cena poroty z medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábloch (2006) „Ocenenie pedagóga spevu“
  - Certifikát „Tvorivé vyučovanie spevu“ z Univerzity Karlovej v Prahe (2010)
  - Spolupráca s vydavateľstvom Vrana pri tvorbe a nahrávaní didaktických pomôcok „Škola hrou“
  - Účasť na prestížnych vokálnych súťažiach (súťaž A. Dvoŕáka – Karlovy Vary, súťaž M. Sch. Trnavského – Trnava, súťaž Konzervatórií Bratislava)

Zatvoriť <

Katarína Dírerová >

Katarína Dírerová

Na SHDK vyučuje Spev, Šansón

Zatvoriť <

Mária Vladimírova >

Mária Vladimírova

Na SHDK vyučuje Tanec

Zatvoriť <

RNDr. Marcela Pajurková >

RNDr. Marcela Pajurková

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Matematiku, Fyziku a Technické kreslenie


Narodená 1949
UK - Prírodovedecká fakulta, M-F učiteľstvo pre stredné školy, Bratislava, 1973 (1975) RNDr.
Pedagogicky činná od 1973 na Katedre jadrovej fyziky, 1975 na Katedre všeobecnej fyziky, PFUK Bratislava
  Aktivity v umeleckej oblasti vzdelávacích a umeleckých inštitúciách
 • I.+II. cyklus ĽŠU – odbor výtvarný: Amatérski umelci

 • Stručná charakteristika svojej odbornej činnosti
 • Účasť na konferenciách a medzinárodných sympóziách v odbore aplikovaná fyzika, hydrodynamika pórovitého prostredia, riešenie výskumných úloh – základný a aplikovaný výskum (do roku 2000)

 • Publikačná činnosť
 • Výsledky výskumu publikované v odborných časopisoch

 • Vystavovala
 • Výstava amatérskych umelcov v kultúrnom stredisku, Turčianska knižnica v Martine

 • Účasť na sympóziách, workshopoch
 • konferencie a sympóziá v ČSSR
 • odborná súťaž v Poľsku PAN-IBV v Gdaňsku
 • v Junior-klube M – príprava žiakov 9. ročníka na „Monitor“ a na prijímacie skúšky na stredné školy

 • Záľuby
 • Kreslenie, fotografovanie, turistika, divadlo

Zatvoriť <

Mgr. Alexandra Folkmanová >

Mgr. Alexandra Folkmanová

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Dejepis

Zatvoriť <

Mgr. art. Michal Legíň >

Mgr. art. Michal Legíň

Na SHDK vyučoval do roku 2014 Javiskový pohyb

Zatvoriť <