Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Odbory

Hudobno-dramatické umenie

(8226 Q 00)

Dĺžka štúdia:
  • je 6 rokov:
  • štvrtý ročník je ukončený povinnou maturitnou skúškou a následne môže žiak pokračovať v štúdiu na VŠ

Hudobno-dramatické umenie

(8226 Q 00)

Dĺžka štúdia:
  • je 6 rokov:
  • štvrtý ročník je ukončený povinnou maturitnou skúškou a následne môže žiak pokračovať v štúdiu na VŠ
  • absolvovanie súvislého šesťročného vzdelávacieho programu je ukončené predpísanou absolventskou skúškou o ktorej dostáva žiak vysvedčenie o absolventskej skúške a diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ – DiS. art.

Stupeň vzdelania:
  • po absolvovaní maturitnej skúšky je úplné stredné odborné vzdelanie - vyššie sekundárne – ISCED 3A
  • stupeň vzdelania po absolvovaní 6. ročníka súvislého vzdelávacieho programu je vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania.

Vzdelávanie v odbore pripravuje žiakov na:
  • súvislé šesťročné vzdelávanie na danom type školy na ďalšie univerzitné vzdelávanie pre uplatnenie v praxi (herec, kultúrny a osvetový pracovník, pedagóg)

Absolvent získa štúdiom spôsobilosti:
  • podávať profesionálne umelecké výkony pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách študovať na školách univerzitného typu, VŠMU, AU (herectvo, dramaturgia, divadelná veda, divadelná réžia, scénografia a divadelný kostým), manažment kultúry, humanitné odbory zaoberajúce sa literatúrou, knižnou kultúrou či pedagogikou celoživotne sa vzdelávať


Menej informácií <