Nedeľa - 26. 5. 2024 meniny má Dušan Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Odbory

Grafický a priestorový dizajn

(8221 M 11)

Na odboroch sa zabezpečuje výučba v oblasti plošnej a priestorovej reklamy, grafického dizajnu, knižnej grafiky a typografie, plagátov a interiérovej tvorby.

Grafický a priestorový dizajn

(8221 M 11)

Na odboroch sa zabezpečuje výučba v oblasti plošnej a priestorovej reklamy, grafického dizajnu, knižnej grafiky a typografie, plagátov a interiérovej tvorby.

Cieľom je ovládanie kresleného i farebného vyjadrenia, rozvoj invencie a kreatívnej pohotovosti, zvládnutie práce v základných grafických počítačových programoch.

Výučba pojednáva o psychologických zákonitostiach, uplatňovaných v danom odbore. Študenti navrhujú úžitkové predmety, obaly, plagáty. Zaoberajú sa zákonitosťami úpravy textových plôch, grafickou úpravou informačných systémov, prepojením fotografie a textu, interiérovými ako i exteriérovými riešeniami.

Pri práci sa kladie dôraz na invenciu, originalitu riešenia, ako i na úroveň technického prevedenia. Sú to príbuzné odbory. Ich rozdiely upravujú rámcové učebné plány školy a školské vzdelávacie programy (predmety priestorová tvorba a intermediálna tvorba). Zároveň odbor pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium toho i príbuzných smerov.

Dĺžka štúdia:
4 roky denného štúdia, ktoré sa končia predpísanou maturitnou skúškou po ktorej žiak získava maturitné vysvedčenie

Stupeň vzdelania:
po absolvovaní maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – ISCED 3A podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania

Menej informácií <

Priemyselný dizajn

(8221 M 05)

Odbor bolo možné na našej škole študovať v rokoch 2006 – 2016


Podstatou vyučovania je zvládnutie obsahu a formy, objemu a povrchu, originality a úžitkovej hodnoty produktu s ohľadom na základné atribúty dizajnu – tvar a funkcia.

Priemyselný dizajn

(8221 M 05)

Podstatou vyučovania je zvládnutie obsahu a formy, objemu a povrchu,originality a úžitkovej hodnoty produktu s ohľadom na základné atribúty dizajnu – tvar a funkcia.

Absolventi teoreticky i prakticky ovládajú: základné odborné výtvarné prostriedky a postupy, výtvarnú technológiu, nové technológie výpočtovej techniky, základy ergonómie v dizajne, základy psychológie v dizajne, tvorbu dokumentácie a záverečnú prezentáciu spojenú s obhajobou.

Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe v oblasti dizajnu a zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Zároveň odbor pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium toho i príbuzných smerov.

Dĺžka štúdia:
4 roky denného štúdia, ktoré sa končia predpísanou maturitnou skúškou po ktorej žiak získava maturitné vysvedčenie

Stupeň vzdelania:
po absolvovaní maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – ISCED 3A podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania

Menej informácií <

Propagačná grafika

(8261 M 00)

Odbor bolo možné na našej škole študovať v rokoch 2006 – 2016


Na odboroch sa zabezpečuje výučba v oblasti plošnej a priestorovej reklamy, grafického dizajnu, knižnej grafiky a typografie, plagátov a interiérovej tvorby.

Propagačná grafika

(8261 M 00)

Na odboroch sa zabezpečuje výučba v oblasti plošnej a priestorovej reklamy, grafického dizajnu, knižnej grafiky a typografie, plagátov a interiérovej tvorby.

Cieľom je ovládanie kresleného i farebného vyjadrenia, rozvoj invencie a kreatívnej pohotovosti, zvládnutie práce v základných grafických počítačových programoch.

Výučba pojednáva o psychologických zákonitostiach, uplatňovaných v danom odbore. Študenti navrhujú úžitkové predmety, obaly, plagáty. Zaoberajú sa zákonitosťami úpravy textových plôch, grafickou úpravou informačných systémov, prepojením fotografie a textu, interiérovými ako i exteriérovými riešeniami.

Pri práci sa kladie dôraz na invenciu, originalitu riešenia, ako i na úroveň technického prevedenia. Sú to príbuzné odbory. Ich rozdiely upravujú rámcové učebné plány školy a školské vzdelávacie programy (predmety priestorová tvorba a intermediálna tvorba). Zároveň odbor pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium toho i príbuzných smerov.

Dĺžka štúdia:
4 roky denného štúdia, ktoré sa končia predpísanou maturitnou skúškou po ktorej žiak získava maturitné vysvedčenie

Stupeň vzdelania:
po absolvovaní maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – ISCED 3A podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania

Menej informácií <

Dizajn a tvarovanie dreva

(8279 M 00)

Odbor bolo možné na našej škole študovať v rokoch 2006 – 2016


Absolvent tohto študijného odboru je pripravený uplatniť svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach tvorivého procesu dizajnu a tvarovania dreva.

Dizajn a tvarovanie dreva

(8279 M 00)

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený uplatniť svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach tvorivého procesu dizajnu a tvarovania dreva.

Rámcové učebné plány a školský vzdelávací program SSUŠ Martin upravuje podobu tohto odboru pre súčasnú dobu začlenením nových predmetov – základy fotografovania a počítačovej vizualizácie do výchovno-vzdelávacieho procesu na ňom.

Absolvent štúdia daného odboru vie uplatňovať zručnosti v grafickom riešení rovinných a priestorových výtvarných a dizajnérskych úloh, vie rozvíjať svoju predstavivosť v podobe koncepčných štúdií.

Absolventi ovládajú technologické postupy, ktoré sa uplatňujú pri umelecko-remeselnom, ručnom aj mechanickom opracovaní dreva a tiež pomocných materiálov, ktoré sa používajú pri povrchových úpravách.

Dĺžka štúdia:
4 roky denného štúdia, ktoré sa končia predpísanou maturitnou skúškou po ktorej žiak získava maturitné vysvedčenie

Stupeň vzdelania:
po absolvovaní maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – ISCED 3A podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania

Menej informácií <

Úžitková maľba

(8222 M 00)

Odbor bolo možné na našej škole študovať v rokoch 2006 – 2016


Absolvent študijného odboru úžitková maľba je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu a pri využití klasických i moderných maliarskych techník.

Úžitková maľba

(8222 M 00)

Absolvent študijného odboru úžitková maľba je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu a pri využití klasických i moderných maliarskych techník.

Výtvarne rieši interiéry a exteriéry architektúry v plošnom i priestorovom prevedení, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie.

Zároveň odbor pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium toho i príbuzných smerov. Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Vie získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi.

Dĺžka štúdia:
4 roky denného štúdia, ktoré sa končia predpísanou maturitnou skúškou po ktorej žiak získava maturitné vysvedčenie

Stupeň vzdelania:
po absolvovaní maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – ISCED 3A podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania

Menej informácií <